1.              ข้อมูลทั่วไป


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น 

1.1  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนวัดนาวง   ตั้งอยู่   เลขที่ 177  หมู่ 1  ตำบลหลักหก     อำเภอเมือง   จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์     12000   โทรศัพท์  0-2565-5566      โทรสาร  0-2565-5566

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  1   

1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น     อนุบาลปีที่ 1   ถึง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

1.3  มีเนื้อที่  19 ไร่  3 ตารางวา

2.   ข้อมูลด้านการบริหาร

2.1  นายสุทัศน์  ตุรงค์เรือง ผู้อำนวยการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดนาวง  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา

2.2   รองผู้อำนวยการโรงเรียน

-  นางสาวรัศมี  พวงผกา  รองผู้อำนวยการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา

2.3  ประวัติโดยย่อ  

                โรงเรียนวัดนาวง  เปิดทำการสอน ตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม พ.ศ. 2481 เริ่มสอนครั้งแรกตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปี ที่  1 - 4  โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดนาวง เป็นที่ทำการสอน ถึงปีการศึกษา 2502 จึงได้สร้างอาคารเป็นเอกเทศ มาจนถึงปัจจุบัน  ในปี 2535  ได้เปิดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 3   ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  จนถึงมัธยมศึกษาปีที่  3   โดยมีปรัชญาว่า  กิจกรรมก้าวหน้า  วิชาการก้าวไกล ใฝ่ใจพัฒนา  รักษาสิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อมคุณธรรม  วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง  และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

2.4  ระบบโครงสร้างการบริหาร 

โรงเรียนวัดนาวง  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น   4 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณ

ฝายบริหารบุคคล  ฝ่ายบริหารทั่วไป ในการทำงาน โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ของการพัฒนา ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน 4 ปีแห่งรากฐานสู่ 4 ปี แห่งความก้าวหน้าคือ ก้าวแห่ง

การมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาก้าวแห่งมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ก้าวแห่งการพัฒนาการจัดการศึกษา         

ก้าวแห่งโอกาสทางการศึกษาก้าวแห่งความเป็นสากลและพลวัตของโลกและกำหนดนโยบายเป็น  5 กิจกรรม  คือ ก้าวด้วยคุณธรรม  ก้าวล้ำสิ่งแวดล้อม   ก้าวพร้อมพลานามัย  ก้าวไกลวิชาการ  ก้าวสืบสานวัฒนธรรมไทย อันจะส่งผลให้นักเรียนของโรงเรียนวัดนาวงเป็นผู้มีคุณภาพถึงพร้อมด้วย  ความรู้  ความสามารถ เต็มตามศักยภาพ เป็นคนดี มีระเบียบวินัยสามารถใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ต่างๆ รวมทั้งเป็นผู้ที่รักษ์เห็นคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า กิจกรรมก้าวหน้า วิชาการก้าวไกล ใฝ่ใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม

  

สัญลักษณ์โรงเรียน

 

นา  9  แปลง     หมายถึง     ความก้าวหน้าแห่งโรงเรียน

ใบข้าว  4  ใบ    หมายถึง     การพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

คติพจน์ของโรงเรียน

สุขา  สํฆสฺส สามคฺคี 

“ ความพร้อมเพรียงของหมู่  ทำให้เกิดสุข ”

ปรัชญาของโรงเรียน

กิจกรรมก้าวหน้า    วิชาการก้าวไกล  ใฝ่ใจพัฒนา 

รักษาสิ่งแวดล้อม    เพียบพร้อมคุณธรรม    เลิศล้ำความเป็นไทย

สีประจำโรงเรียน

สีฟ้า เหลือง

วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดนาวง  จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีปัญญา 

เป็นคนดี  มีระเบียบวินัย ใฝ่ใจในคุณค่าความเป็นไทย  มีทักษะทางเทคโนโลยี  เป็นผู้รักษ์สิ่งแวดล้อม  พร้อมสู่สากล

อัตลักษณ์

“ ส่งเสริมความเป็นไทย “

 ส่งเสริมความเป็นไทย หมายถึง ส่งเสริม สนับสนุนความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนวัดนาวงที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ยิ้มไหว้ ทักทาย เคารพซึ่งกันและกันและเคารพผู้อาวุโส อนุรักษ์สืบสาน ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ไทย ให้คงไว้และก้าวหน้าต่อไป

จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงเรียนวัดนาวง
177 ม. 1 ถ.นาวงประชาพัฒนา ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
http://www.nawong.ac.th/backoffice/mainpage.aspx